Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny  im. dr. Emila Cyrana

współrealizuje projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

 

NUMER WNIOSKU:     COVID-19.12.95

 

Wartość całkowita grantu:  379.561,62 zł

W tym:  część A:  wartość 343.441,90 zł

               część B:  wartość 36.119,72 zł          

źródła finansowania:

              środki europejskie 84,17 %

              dotacja celowa  15,83 %

    

OPIS PROJEKTU

W dniu 30.06.2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał z Ministerstwem Zdrowia umowę na realizacje projektu pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Projekt (nr: POWR.05.02.00-00-0001/20), na który przeznaczono blisko 250 mln zł, realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Projekt obejmuje swoim działaniem i wsparciem ponad 1.300 podmiotów w całej Polsce.

Środki finansowe z projektu PO WER to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia (pula środków to ok. 230 mln zł). Dodatkowo w celu maksymalizacji założonych efektów umożliwiono w placówkach objętych projektem wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przez zarażeniem. (część A)

Ponadto, placówki będą mogły również zakupić ze środków projektu środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców (pula środków ok. 20 mln zł.)      (część B)

 

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana  realizuje zadania z części A grantu polegające na wypłacie dodatków do wynagrodzeń dla 52 pracowników zatrudnionych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym Psychiatrycznym na stanowiskach pracy :

– Pielęgniarka 

– Fizjoterapeuta 

– Opiekun medyczny 

– Sanitariusz, Salowy

oraz z części B grantu polegającej na zakupie środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych dla personelu oraz pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego.