Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

Kierownik Oddziału – dr n.społ. Agnieszka WLAZŁO

Telefony:

Kierownik:34/ 35 32 911
Pielęgniarka Oddziałowa:34/ 35 32 889
Dyżurka pielęgniarek:34/ 35 32 922
Gabinet lekarski:34/ 35 32 845
Pedagog:34/ 35 32 925
Sekretariat:34/ 35 32 921

 

Liczba łóżek: 40
Lokalizacja:
ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, Pawilon I, parter oraz I piętro

W oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży udzielane są świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży obejmujące diagnostykę i leczenie dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia. Oddział jest oddziałem koedukacyjnym.

 

Wykaz podstawowych usług medycznych świadczonych w Oddziale psychiatrycznym dla dzieci
i młodzieży:

 • leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania (F00 – F99)
 • obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03)

Wykonywane procedury:

Świadczenia udzielane w warunkach stacjonarnych i całodobowych szpitalnych w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży obejmują:

 • niezbędne badania laboratoryjne
 • diagnostykę psychiatryczną
 • diagnostykę psychologiczną
 • diagnostykę logopedyczną
 • indywidualne spotkania z psychologiem/pedagogiem/psychoterapeutą
 • zajęcia grupowe z psychologiem/pedagogiem/psychoterapeutą
 • terapię zajęciową
 • psychoedukację
 • farmakoterapię
 • odziaływania wychowawcze
 • zajęcia szkolne (etap szkoły podstawowej)
 • dodatkowe konsultacje

Warunkiem przyjęcia pacjenta na oddział jest aktualne (nie starsze niż 2 tyg.) skierowanie od lekarza oraz zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z 1994 roku z późniejszymi nowelizacjami, zgoda pacjenta na pobyt i leczenie.

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego należy przesłać pocztą tradycyjną na adres szpitala. Skan skierowania można również dostarczyć mailem – sekretariat@wsnlc.pl. Na podstawie skierowania i zgodne z kolejką oczekujących ustalany jest termin przyjęcia pacjenta do Oddziału. O terminie przyjęcia informujemy pocztą tradycyjną.

 

Przyjęcia na oddział odbywają się zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego (Dz.U.2020.685 t.j. z dnia 2020.04.17):

 • za zgodą: pacjenta/przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego – pacjent, który ukończył     16 lat oraz jego przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny wyrażają pisemną zgodę na Izbie     Przyjęć tutejszego Szpitala w obecności lekarza przyjmującego,
 • bez zgody: w stanach nagłych – w myśl art. 23 i art. 24 UoOZP oraz planowo – na podstawie     postanowienia Sądu (wymagane jest ustalenie terminu przyjęcia z Kierownikiem Oddziału).

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział:

 • oryginał skierowania lub postanowienia Sądu,
 • dokument identyfikujący pacjenta.

W Oddziale wykonujemy kompleksową diagnostykę i wskazujemy kierunki dalszych oddziaływań wychowawczo-terapeutycznych.