Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

Kierownik Oddziału – dr n.społ. Agnieszka WLAZŁO

Telefony:

Kierownik:34/ 35 32 911
Pielęgniarka Oddziałowa:34/ 35 32 991
Dyżurka pielęgniarek:34/ 35 32 922
Gabinet lekarski:34/ 35 32 845
Pedagog:34/ 35 32 988
Sekretariat:34/ 35 32 921

 

Liczba łóżek: 33
Lokalizacja:
ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, Pawilon I, parter

Poziom referencyjności: III poziom referencyjny – Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży – Oddział Całodobowy

W oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży udzielane są świadczenia psychiatryczne obejmujące diagnostykę oraz leczenie dzieci i młodzieży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Oddział jest oddziałem koedukacyjnym.

Wykaz podstawowych usług medycznych świadczonych w Oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży:

 • leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania (F00 – F99)
 • obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03)

Wykonywane procedury:

Świadczenia udzielane w warunkach stacjonarnych i całodobowych szpitalnych w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży obejmują:

 • niezbędne badania laboratoryjne
 • diagnostykę psychiatryczną
 • diagnostykę psychologiczną
 • diagnostykę logopedyczną
 • indywidualne spotkania z psychologiem/pedagogiem/psychoterapeutą
 • zajęcia grupowe z psychologiem/pedagogiem/psychoterapeutą
 • terapię zajęciową
 • psychoedukację
 • farmakoterapię
 • oddziaływania wychowawcze
 • zajęcia szkolne (etap szkoły podstawowej)
 • dodatkowe konsultacje

Zasady przyjęcia do Oddziału:

Do oddziału całodobowego powinni być kierowani pacjenci w sytuacjach:

 1. bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia wynikającego z choroby psychicznej
 2. bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia osób z otoczenia wynikającego z choroby psychicznej
 3. niemożności ustalenia właściwej diagnozy w warunkach ośrodka I lub II poziomu referencyjnego pod warunkiem prawidłowo prowadzonej diagnostyki, zgodnej ze standardami
 4. braku efektów leczenia farmakologicznego i psychoterapeutycznego w warunkach ośrodka I lub II poziomu referencyjnego, stosowanego zgodnie ze standardami – tryb planowy przyjęcia (termin ustalany jest po nadesłaniu skierowania)
 5. postępującego pogorszenia funkcjonowania lub braku znaczącej poprawy pacjenta przy prawidłowo prowadzonym postępowaniu w warunkach ośrodka I lub II poziomu referencyjnego – tryb planowy przyjęcia (termin ustalany jest po nadesłaniu skierowania)

 

Lista Ośrodków I i II stopnia referencyjności dostępna jest pod następującym linkiem:

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/ochrony-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy/

 

Warunkiem przyjęcia pacjenta na oddział jest aktualne (nie starsze niż 2 tyg.) skierowanie od lekarza oraz zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z 1994 roku z późniejszymi nowelizacjami, zgoda pacjenta na pobyt i leczenie.

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego należy przesłać pocztą tradycyjną na adres szpitala. Skan skierowania można również dostarczyć mailem –  sekretariat@wsnlc.pl. Na podstawie skierowania i zgodnie z kolejką oczekujących ustalany jest termin przyjęcia pacjenta do Oddziału. O terminie przyjęcia informujemy pocztą tradycyjną.

Skierowanie powinno uzasadniać przyjęcie pacjenta do leczenia w tym ośrodku i uzasadniać dlaczego pacjent nie może być leczony w podmiotach I i II poziomu referencyjnego.

Jeśli skierowanie nie spełnia obowiązujących przepisów i nie zawiera wymienionych powyżej informacji, jednostka do której kierowany jest pacjent może prosić o uzupełnienie dokumentacji medycznej przed wyznaczeniem terminu przyjęcia.

Przyjęcia na Oddział odbywają się zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego (Dz.U. z 1994 r., Nr 111 poz. 535 z późn. zm.):

 • za zgodą: pacjenta/rodzica – pacjent, który ukończył 16 lat oraz jego przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny wyrażają pisemną zgodę na Izbie Przyjęć tutejszego szpitala w obecności lekarza przyjmującego; jeżeli rodzice dziecka nie żyją lub mają odebrane prawa rodzicielskie opiekun prawny przed przyjęciem pacjenta do Oddziału musi dostarczyć Postanowienie Sądu o wyrażeniu zgody na hospitalizację psychiatryczną (art22.5 UoOZP).
 • bez zgody: w stanach nagłych – w myśl art. 23 i art. 24 UoOZP oraz planowo – na podstawie Postanowienia Sądu (wymagane jest ustalenie terminu przyjęcia z Kierownikiem Oddziału)

 

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział:

 • oryginał skierowania lub postanowienia Sądu
 • dokument identyfikujący pacjenta

W Oddziale wykonujemy kompleksową diagnostykę i wskazujemy kierunki dalszych oddziaływań wychowawczo-terapeutycznych.

 

W strukturach szpitala działa również Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (psychiatra dzieci i młodzieży, psycholog, psychoterapeuta) – rejestracja pod numerem telefonu: 34 3532940