1.  –PORTIERNIAA.  –ADMINISTRACJA
2.  –WARSZTATYB.  –KLUB “NADZIEJA”
3.  –D.  –ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
4.  –ARCHIWUM MEDYCZNE IE.  –ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O PODSTAWOWYM STOPNIU ZABEZPIECZENIA,

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY III Z PODODDZIAŁEM TERAPII PIERWSZYCH EPIZODÓW PSYCHOTYCZNYCH

5.  –KOTŁOWNIAF.  –ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY I Z PODODDZIAŁEM TERAPII ZABURZEŃ AFEKTYWNYCH

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY II Z PODODDZIAŁEM TERAPII ZABURZEŃ LĘKOWYCH I PSYCHOSOMATYCZNYCH

6.  –G.  –ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY

PORADNIA NEUROLOGICZNA

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

PRACOWNIE EEG, HOLTER

ARCHIWUM II

7.  –PRALNIA , MAGAZYNH.  –ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU
8.  –APTEKAI.   –ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

BIBLIOTEKA

9.  –KUCHNIAJ.  –ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU Z PODODDZIAŁEM DLA KOBIET
10. –IZBA PRZYJĘĆK.  –LABORATORIUM

PRACOWNIE USG, RTG, TK

11. –UJĘCIE WODY

 

Regulamin korzystania z miejsc postojowych dostępnych dla samochodów na terenie Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu

 

 1. Ruch pojazdów samochodowych odbywa się wyłącznie przez bramę główną WSN.
 2. Miejsca postojowe dla samochodów na terenie WSN są niestrzeżone. WSN nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty związane z poruszaniem się pojazdów i korzystaniem z miejsc postojowych.
 3. Jednorazowa opłata za wjazd na teren WSN wynosi 5,00 zł na dzień. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wykupienia abonamentu miesięcznego w wysokości 30,00 zł. Pracownicy firmy dzierżawiącej budynek kuchni uiszczają opłatę miesięczną w wysokości 15,00 zł za miesiąc za jeden pojazd.
 4. Abonament można wykupić w kasie WSN w budynku administracji, po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora WSN.
 5. Dział Logistyczno-Eksploatacyjny zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wydanych zezwoleń wjazdu.
 6. Prawo do nieodpłatnego wjazdu na teren WSN mają:
  • pojazdy uprzywilejowane (np. pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja, straż miejska, karetka więzienna),
  • samochody członków Rady Społecznej, przedstawicieli Organu Założycielskiego, gości zaproszonych przez Dyrektora, przedstawicieli środków masowego przekazu, osób wykonujących czynności nadzorcze i kontrolne,
  • samochody pracowników WSN posiadających zgodę Dyrektora,
  • samochody osób wynajmujących garaże na terenie WSN według wykazu znajdującego się na portierni,
  • samochody dostawcze z towarem dla WSN i dzierżawców obiektów typu kuchnia, pralnia, kotłownia, kiosk, sklep, itp.
  • samochody firm wykonujących roboty remontowo-budowlane w obiektach WSN, za okazaniem pozwolenia wydanego przez Dyrektora,
  • samochody, którymi kierowcy przewożą pacjentów w nagłych przypadkach do Izby Przyjęć lub po zgłoszeniu portierowi faktu przewozu pacjenta o ograniczonej zdolności ruchu,
  • samochody, których właścicielami są osoby (członkowie ich rodzin) mieszkające w budynkach, do których jedyny dojazd jest możliwy przez teren WSN,
  • samochody pracowników Centrum Kształcenia Ustawicznego na podstawie odrębnego zezwolenia wydanego przez Dyrektora WSN,
  • zasłużeni honorowi krwiodawcy, inwalidzi – po okazaniu dokumentu (legitymacji) „in” oraz naklejonym znaczkiem inwalidzkim na szybie w widocznym miejscu,
  • klienci Medycznego Laboratorium Diagnostycznego WSN na podstawie okazanego przy wyjeździe z terenu WSN potwierdzenia korzystania z usług Laboratorium,
  • inne samochody, których kierowcy posiadają aktualne zwolnienie z opłaty wydane przez Dyrektora Szpitala.
 7. Po wjeździe na teren Szpitala kierowcy pojazdów zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, ograniczenia prędkości i znaków ustawionych na terenie Szpitala. Kierowcom naruszającym powyższe przepisy będą odbierane zezwolenia na wjazd.
 8. Portierzy są uprawnieni do przeprowadzania wyrywkowych kontroli pojazdów samochodowych wyjeżdżających z terenu Szpitala.
 9. Wszelkie skargi, zażalenia i wnioski dotyczące korzystania z miejsc postojowych na terenie WSN należy zgłaszać do kierownika Działu Logistyczno-Eksploatacyjnego.