INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej

Zgodnie z zapisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się istnieje możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

Ponadto Szpital umożliwia dostęp do środków wspierających komunikowanie się (kontakt poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów) oraz zapewnia możliwość korzystania z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

Szpital Wojewódzki zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza języka migowego ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN), do tut. Szpitala, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie to może być dokonane w następującej formie:

  • e-mail: sekretariat@wsnlc.pl
  • fax: 34 / 353 28 01
  • (korzystając z pomocy osoby przybranej): 34/ 353 28 00
  • Sekretariacie (pok. 13) w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec.

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Sekretariacie pok. 13 oraz na stronie internetowej www.wsnlc.pl w zakładce „Informacja dla Osób Niesłyszących”.

Wniosek do pobrania

 

 

WSNLC Film dla osób niesłyszących

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.)

 

Na podstawie art. 14.1 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

 

Deklaracja Dostępności

Odpowiedzialny merytorycznie:

Tomasz Koza