Celem działania Szpitala jest:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;
 • promocja zdrowia.

Do zadań Szpitala należy:

 • udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych;
 • udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne;
 • udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
 • prowadzenie działalności diagnostycznej;
 • świadczenie usług farmaceutycznych;
 • prowadzenie działań z zakresu zdrowia publicznego, w tym profilaktyka chorób, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;
 • uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;
 • uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób;
 • orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy;
 • wykonywanie badań sądowo-psychiatrycznych oraz obserwacji na zlecenie sądów i prokuratury;
 • realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną, sprawami obronnymi i ochroną ludności.

Szpital może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność, w tym działalność gospodarczą, inną niż działalność lecznicza, polegającą na:

 • najmie, dzierżawie, oddaniu w użytkowanie aktywów trwałych Szpitala;
 • świadczeniu usług parkingowych;
 • świadczeniu usług transportowych;
 • świadczeniu usług związanych z zakwaterowaniem;
 • świadczeniu usług hotelarskich;
 • świadczeniu usług gastronomicznych;
 • świadczeniu usług wykonywania sekcji i przechowywania zwłok;
 • świadczeniu usług kserograficznych;
 • świadczeniu usług technicznych;
 • świadczeniu usług pralniczych;
 • sprzedaży i odsprzedaży mediów;
 • prowadzeniu działalności szkoleniowej na rzecz osób posiadających uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • udostępnianiu zasobów Szpitala innym podmiotom w celu prowadzenia przez nie działalności szkoleniowej na rzecz osób posiadających uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • udostępnianiu zasobów Szpitala i wykonywaniu świadczeń w związku z prowadzeniem badań klinicznych.