Stosownie do art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) każda informacje o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie,
  w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 2. wglądu do dokumentów urzędowych (dokumentem urzędowym, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy),
 3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Prawo dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na:

 • ochronę informacji niejawnych,
 • ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • ochronę prywatności osoby fizycznej,
 • ochronę tajemnicy przedsiębiorcy.

Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:

 1. ogłaszania w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej, który jest, zgodnie z ustawą, ujednoliconym systemem stron w sieci teleinformatycznej. Stronę główną Biuletynu zawierającą m.in. wykaz podmiotów wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami, tworzy minister właściwy do spraw informatyzacji. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej określa szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej, wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w BIP.
 2. udostępnianie:
  a) w drodze ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej,
  b) na wniosek zainteresowanego (jeżeli informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej),
  c) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
  d) przez zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych urządzeń umożliwiających zapoznanie się z tą informacją.
 3. wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

Termin i sposób załatwiania sprawy:

 1. udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
 2. jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, poniesione będą koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, należy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomić wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji następuje wówczas po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek,
 3. jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, należy w tym terminie powiadomić wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępniona zostanie informacja, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku,
 4. jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, należy powiadomić pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazać, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Tryb odwoławczy:

 1. odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji, do decyzji stosuje się przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zgodnie, z którymi organami wyższego stopnia w stosunku do wojewody są właściwi w sprawach ministrowie,
 2. uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji,
 3. podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu odmawiającego udostępnienia takiej informacji,
 4. w przypadku bezczynności organu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Opłaty:

 1. zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny,
 2. jeżeli udostępnienie informacji publicznej powoduje poniesienie przez urząd dodatkowych kosztów, związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, pobiera się od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom,
 3. w sytuacjach szczególnych, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes wnioskodawcy, można odstąpić od pobrania opłaty, decyzje w tym zakresie podejmują dyrektorzy wydziałów, dokonując stosownej adnotacji wraz z krótkim uzasadnieniem na wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
 4. zaistnieniu dodatkowych kosztów i ich wielkości, pracownicy Urzędu informują wnioskodawcę.

Miejsce złożenia wniosku:

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu – Sekretariat
przyjmowanie wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00

Wniosek do pobrania dostępny w formatach:

Udostępnianie dokumentacji medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu

Dokumentacja medyczna jest własnością Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu.

Na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielanych mu świadczeń zdrowotnych.

Dokumentacja udostępniana jest do wglądu w siedzibie Szpitala lub poprzez sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku. Dokumentacja może być również udostępniona poprzez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych.

Pacjent otrzyma kopię dokumentacji medycznej na swój pisemny wniosek. Dokumentację tą Szpital może udostępnić również przedstawicielowi ustawowemu pacjenta lub osobie przez pacjenta upoważnionej.

Udostępnianie dokumentacji medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu odbywa się zgodnie z Procedurą Udostępniania Dokumentacji Medycznej, opublikowaną na stronie internetowej WSN.

Wniosek można złożyć:

– osobiście w Sekretariacie Dyrektora WSN im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu (budynek Administracji, I piętro, pok. nr 13) w godz. 725– 1500 od poniedziałku do piątku,

– w przypadku pacjentów przebywających w Oddziałach WSN, również u sekretarki medycznej Oddziału, w którym przebywają,

– listownie na adres: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu,  ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec.

Pacjent ponosi koszty sporządzenia wyciągu, odpisu, kopii, wydruku lub odwzorowania cyfrowego (skanu) dokumentacji medycznej na podstawie  aktualnie  obowiązującego cennika „Wysokość opłat za udostępnioną dokumentację medyczną” opublikowanego na stronie internetowej oraz w BIP Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu.

Odbiór osobisty kopii dokumentacji medycznej możliwy jest:

– w przypadku pacjentów aktualnie przebywających w Szpitalu, u sekretarki medycznej Oddziału, w którym pacjenci przebywają,

 

– w przypadku zakończonego leczenia w Dziale Kontraktów, Rozliczeń i Organizacji (budynek Administracji, parter, pok. nr 8). Dodatkowo informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34/ 35-32-860 lub 34/35-32-861

Informacje o trybie składania skarg i wniosków

Jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone, może:

 • zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia, a następnie do kierownictwa placówki;
 • złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta;
 • zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych – jeżeli naruszenie prawa dotyczyło czynności medycznej;
 • złożyć pozew do sądu cywilnego o zasądzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta, w tym za wywołanie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia lub złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (wykroczenia) przez osobę wykonującą zawód medyczny, jeżeli w ocenie pacjenta zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dopuściła się ona czynu zabronionego (przestępstwa, wykroczenia);
 • złożyć skargę do świadczeniodawcy;
 • złożyć skargę do NFZ. Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona;
 • złożyć wniosek do Wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych o ustalenie zdarzenia medycznego, jeżeli miejscem naruszenia praw pacjenta był szpital, zaś zdarzenie miało miejsce po 1 stycznia 2012 r. (adres: Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Katowicach, Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice).

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu
przyjmuje w sprawie skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
Sekretariat: tel.: 22/ 532 – 82 – 50, fax.: 22/ 532 – 82 – 30
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia:
0 800 190 590 (pn. – pt. w godz. 9:00 – 21:00)

Rzecznik Praw Dziecka 
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel.: 22/ 583 66 00
fax: 22/ 583 66 96
E-mail: rpd@brpd.gov.pl

Biuro Działu Skarg i Wniosków Świadczeniobiorców Śląskiego OW NFZ
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
tel. 32/735 05 45

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
gen. Józefa Zajączka 5
42-200 Częstochowa
tel.: 34/ 324-76-19; 34/ 365-41-20; 34/ 368-18-88
e-mail: czestochowa@hipokrates.org

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
ul. Pułaskiego 25, IV piętro
42-200 Częstochowa
tel.: 34/ 324-51-12
fax: 34/ 361-30-18
e-mail: sekretariat@oipip.czest.pl