Deklaracja Dostępności

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych:
https://bip-slaskie.pl/wsnlub oraz
https://wsnlc.pl

Data opublikowania strony internetowej: 26.04.2016

Data sporządzenia Deklaracji dostępności: 29.09.2016

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  • Część dokumentów umieszczona w postaci skanów.
  • Część obrazów nie posiada opisów.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze aktualizacja oświadczenia dnia: 2023-02-02.
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny jednostki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Mirosława Rutkowska. Dzwoniąc na numer telefonu (34) 353 – 29 -37 lub poprzez pocztę elektroniczną, pod adresem:
zdat@wsnlc.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny
im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu
ul. Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec ul. Grunwaldzka 48

Telefon: 34 353-28-00

Faks: 34 353-28-01

E-mail: sekretariat@wsnlc.pl

Strona internetowa: www.wsnlc.pl

Dostępność architektoniczna Wojewódzkiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu
Budynek A

Budynek posiad trzy piętra (parte, I piętro, II piętro). Do budynku administracji (A) prowadzi jedno główne wejście. Budynek administracji nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych – nie posiada windy. Przy wejściu głównym zainstalowany jest domofon, przez który można się skontaktować z każdym pracownikiem biurowym z budynku administracji. W razie potrzeby pracownik danego biura wychodzi do interesanta.

Budynek E

Budynek posiada trzy piętra (parter, I piętro, II piętro). Do budynku prowadzi pięć wejść. Przy dwóch wejściach bocznych znajdują się podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Osoby korzystające z podjazdów mają możliwość dostać się do każdego pomieszczenia na parterze budynku, z zaznaczeniem, że w niektórych przypadkach należało będzie przejść przez inne pomieszczenia. Budynek nie posiada windy osobowej.

Budynek F

Budynek posiada trzy pietra (parter, I piętro, II piętro). Do budynku prowadzi pięć wejść. Przy dwóch wejściach znajdują się podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Osoby korzystające z podjazdu mają możliwość dostać się do każdego pomieszczenia na parterze budynku, z zaznaczeniem, że w niektórych przypadkach należało będzie przejść przez inne pomieszczenia. Budynek nie posiada windy osobowej. W budynku funkcjonuje natomiast schodołaz, przy pomocy którego można dostać się na I i II piętro.

Budynek D

Budynek posiada trzy piętra (parter, I piętro, II piętro). Do budynku prowadzi pięć wejść. Wejście główne znajduje się od czoła budynku. W budynku zlokalizowana jest wina osobowa, którą można dostać się na każdą kondygnację w ww. pawilonie chorych. Wejście do windy zlokalizowane jest od ogrodu, przy budynku B. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawne, mają możliwość poruszania się po wszystkich kondygnacjach w budynku.

Budynek I

Budynek posiada trzy piętra (parter, I piętro, II piętro). Do budynku prowadzą cztery wejścia. Wejście główne nie jest przystosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych. Patrząc od strony elewacji frontowej, do wejścia od prawej strony budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia od strony lewej budynku również prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy osobowej. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawne mogą się poruszać się na poziomie parteru.

Budynek J

Budynek posiada trzy piętra (parter, I piętro, II piętro). Do budynku prowadzą dwa wejścia z parteru. Umożliwiają one dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnych, jednak przy pomocy personelu (niewielki stopień) i tylko na poziomie parteru. Budynek nie posiada windy osobowej.

Budynek G

Budynek posiada cztery piętra (parter, I piętro, II piętro, III piętro). Do budynku prowadzą trzy wejścia z poziomu parteru. W budynku znajduje się winda osobowa, którą można dostać się na każdą z kondygnacji oraz do każdego wyznaczonego pomieszczenia. W pomieszczeniu Izby Przyjęć na parterze, zlokalizowanej po prawej stronie budynku, patrząc od frontu, znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Budynek H

Budynek posiada cztery piętra (parter, I piętro, II piętro, III piętro). Do budynku prowadzą dwa wejścia z parteru. Umożliwiają one dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym niepełnosprawnych, jednak przy pomocy personelu (niewielki stopień) i tylko na poziomie parteru. Budynek nie posiada windy osobowej.

Informacje ogólne

Szpital nie jest wyposażony w pętle indukcyjne.

Na terenie Szpitala, przy bramie wjazdowej znajduje się tablica informacyjna zawierająca mapę terenu Szpitala.

Na terenie Szpitala nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na terenie Szpitala wyznaczone są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, przy każdym pawilonie chorych.

Szpital nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej, lecz strona internetowa jest dostępna z poziomu przeglądarek internetowych na urządzeniach mobilnych.

Załączniki do pobrania

  • pdf GUS
    23.03.2021 r.
    Wielkość pliku: 113 KBPobrania: 244