Zgłoszenie podejrzenia naruszenia prawa w WSN

 

Na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zgłoszenia  może dokonać:

osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą.

Naruszenie prawa jest działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa uregulowanego przedmiotowo w Dyrektywie 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w zakresie:

 1. zamówień publicznych;
 2. usług, produktów i rynków finansowych;
 3. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 4. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 5. bezpieczeństwa transportu;
 6. ochrony środowiska;
 7. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 8. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 9. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 10. zdrowia publicznego;
 11. ochrony konsumentów;
 12. ochrony prywatności i danych osobowych;
 13. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 14. interesów finansowych Unii Europejskiej;rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa, oraz opodatkowania osób prawnych.

 

 

Zgłoszenia w w/w zakresie można dokonać w formie:

 1. Pisemnej (tradycyjnej) kierowanej na adres: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana, ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec z dopiskiem „Zgłoszenie nieprawidłowości”
 2. Elektronicznej e-mail: zgloszenia@wsnlc.pl
 3. Za pomocą poniższego formularza kontaktowego

 

ZGŁOSZENIA ANONIMOWE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 

Obowiązek informacyjny RODO dla osób zgłaszających kanałem wewnętrznym naruszenia prawa w zakresie przedmiotowym opisanym w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu, ul. Grunwaldzka 48, 42-700, tel. 34 353 28 11.
2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu +48 881 393 082 lub wysyłając zapytanie drogą mailową na adres e-mail: ido@wsnlc.pl
3. Dane osobowe osób zgłaszających naruszenie prawa z ujawnieniem swojej tożsamości, osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia oraz osób, których Zgłoszenie naruszenia dotyczy, przetwarzane są w celu weryfikacji i rozpatrzenia Zgłoszenia, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora.
4. Dane, o których mowa w pkt. 3 będą przetwarzane także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora.
5. W trakcie weryfikacji Zgłoszenia mogą być przetwarzane dane szczególnej kategorii, przy czym podstawą prawną takiego przetwarzania jest jego niezbędność ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, tj. art. 9 ust. 2 lit. g) RODO.
6. Dane osobowe przetwarzane w ramach procedury zgłaszania naruszeń prawa będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia przyjęcia Zgłoszenia. Dane osobowe przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będą przetwarzane przez okres, w którym administrator będzie w stanie udokumentować istnienia takiego interesu oraz wykazać nadrzędny charakter swojego interesu prawnego wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą, lecz nie dłużej niż 6 lat, licząc od dnia, w którym ewentualne roszczenie administratora lub osób, których dane dotyczą stało się wymagalne.
7. Osoby, których dane są przetwarzane przez administratora w ramach rozpatrywania Zgłoszenia naruszenia, mają prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Administrator nie planuje udostępniania danych osobowych przetwarzanych w ramach procedury zgłaszania naruszeń prawa innym odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt. 9) RODO.
9. Źródłem danych przetwarzanych w ramach rozpatrywania Zgłoszenia naruszenia prawa może być osoba dokonująca Zgłoszenia, przy czym jej tożsamość podlega prawnej ochronie i nie podlega ujawnieniu, chyba że zgłaszający nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będące przedmiotem Zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania Zgłoszenia i że informacje takie stanowi informację o naruszeniu prawa.
10. Dane osobowe przetwarzane przez administratora w ramach rozpatrywania Zgłoszenia naruszenia nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej

[bws_google_captcha]