Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) – nr tel. 34 35 32 933

Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, Pawilon G, parter.

 

Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) jest formą terapii adresowaną do pacjentów
z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, którzy ze względu na stan zdrowia psychicznego lub
somatycznego nie są w stanie skorzystać z opieki ambulatoryjnej, a ich stan nie wymaga
hospitalizacji. Celem działań Zespołu Leczenia Środowiskowego jest systematyczne i aktywne
monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych,
systematyczne wspieranie ich funkcjonowania w różnych obszarach życia; w tym rozwój
umiejętności życiowych, wzmacnianie możliwości radzenia sobie z chorobą, poprawianie
umiejętności społecznych oraz wzmacnianie całej sieci oparcia społecznego osób
pozostających w leczeniu. Wizyty ZLŚ w domu pacjenta pozwalają poznać jego sytuację
socjalną oraz rodzinną, dają możliwość psychoedukacji nie tylko pacjenta ale także jego
rodziny, co powinno wpłynąć na poprawę w zakresie stosowania się pacjenta do zaleceń
lekarskich i zmniejszać ryzyko nawrotu choroby z powodu przerywania leczenia.