PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

 

I . DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA LUB INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2240) określanej dalej również jako ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ LUB INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ ZAWIERA:
• dane kontaktowe wnioskodawcy
• wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym
• wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą
• wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy

TERMIN ROZPOZNANIA WNIOSKU

Wniosek realizowany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku lub o braku możliwości jego realizacji ze wskazaniem możliwego dostępu alternatywnego.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, Szpital niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku dotyczącym wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej, gdy wnioskodawcy nie została zapewniona dostępność, wnioskodawca ma prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, liczonym zgodnie z przepisem art. 32 ust. 2 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), określanej dalej również jako kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

II. DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA
Zgodnie Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1440), każdy ma prawo wystąpić do Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ ZAWIERA:
• dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem
• wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo
• wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem
• wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy
TERMIN ROZPOZNANIA WNIOSKU

Szpital realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w wyżej wymienionym terminie, Szpital powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Szpital odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej, jeśli wiązałoby się to z ryzykiem naruszeniem integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku braku możliwości zapewniania  dostępności, Szpital powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego.

Można również skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 

III. WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ, INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ I/LUB CYFROWEJ MOŻNA ZŁOŻYĆ:
korespondencją pocztową na adres:
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana
ul.Grunwaldzka 48
42-700 Lubliniec

• osobiście w Kancelarii Ogólnej Szpitala (jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7:35 do 15:00)
• korespondencją elektroniczną na adres e-mail sekretariat@wsnlc.pl
• poprzez platformę e-PUAP: /WSN_Lubliniec/SkrytkaESP

Klauzula Informacyjna RODO znajduje się pod linkiem: Ochrona danych osobowych (RODO)

Załączniki do pobrania