Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny  im. dr. Emila Cyrana

współrealizuje drugi projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

NUMER WNIOSKU:     COVID-19.02.12.90

Wartość całkowita grantu:  310.423,92 zł

 źródła finansowania:

              środki europejskie 84,17 %

dotacja celowa  15,83 %

OPIS PROJEKTU

W dniu 30.06.2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał z Ministerstwem Zdrowia umowę na realizacje projektu pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Projekt (nr: POWR.05.02.00-00-0001/20), na który przeznaczono blisko 250 mln zł, realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Do tej pory niemal 1000 placówek skorzystało z unijnego wsparcia.

W dniu 06 maja 2021 roku Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie Nr 85/2021DEF w sprawie realizacji drugiego naboru do projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Środki finansowe z wyżej wymienionego projektu to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia. Dodatkowo w celu maksymalizacji założonych efektów umożliwiono w placówkach objętych projektem wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przed zarażeniem.

W Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana  dodatkowe wynagrodzenie otrzyma 50 pracowników zatrudnionych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym Psychiatrycznym na stanowiskach pracy :pielęgniarka, fizjoterapeuta, opiekun medyczny,  sanitariusz, salowy.