Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny realizuje Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz infrastruktury w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu – II Etap”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: II „Cyfrowe Śląskie”

Działanie: 2.1. „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych”

 

NUMER WNIOSKU: WND-RPSL.02.01.00-24-0B7F/20-003

UMOWA O DOFINANSOWANIE NR UDA-RPSL.02.01.00-24-0B7F/20-00

Wartość projektu: 3.834.375,90 zł.

Wartość dofinansowania (85%): 3.259.219,52 zł.

Wkład własny: 575.156,38 zł.

Okres realizacji projektu: 31.05.2022 r. – 30.09.2023 r.

 

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz elektronicznych usług publicznych w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu.

W wyniku realizacji projektu wzrośnie dostęp do elektronicznych usług publicznych na terenie województwa śląskiego, a także podniesie się jakość i dostępność do usług medycznych świadczonych przez placówkę, co stanowi główny cel projektu.

Bezpośrednim Beneficjentem projektu będzie Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu. Beneficjentami pośrednimi będą: pacjenci, personel medyczny, personel pomocniczy systemu ochrony zdrowia.

W wyniku realizacji projektu zakupione zostaną środki trwałe oraz systemy informatyczne.

Wdrożone systemy umożliwią uruchomienie 15 elektronicznych usług publicznych, w tym usług telemedycznych udostępnianych on-line, w tym 11 o co najmniej 4 stopniu dojrzałości. Usługi charakteryzować się będą wysokim stopniem powszechności i dostępności.

Beneficjent: 

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana, ul.Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec