Przeczytaj artykuł pt. "Lepsze dzisiaj! Realizacja założeń Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w województwie śląskim"

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. “Lepsze dzisiaj! Realizacja założeń Regionalnego programu rehabilitacji osób
z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w województwie śląskim”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.Oś priorytetowa: 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie: 3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy. Poddziałanie: 2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs 

 

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w Projekcie.

Kontakt:

e-mail: lepszedzisiaj@wsnlc.pl, tel.: 728 657 474

 

Wypełnij formularz rekrutacyjny online!

 

Pliki do pobrania:

 

 

Regulamin projektu (obowiązuje od 01.07.2021)

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenia uczestnika projektu

 

 

Przeczytaj artykuł pt. "Lepsze dzisiaj! Realizacja założeń Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w województwie śląskim"

Przeczytaj artykuł pt. "Lepsze dzisiaj! Realizacja założeń Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w województwie śląskim"

 

OPIS PROJEKTU

WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. DR. EMILA CYRANA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy  Europejskich “Lepsze dzisiaj! Realizacja założeń Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w województwie śląskim”

Projekt zakłada w okresie 01.09.2020 – 28.02.2022 wdrożenie założeń Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych i wsparcie 30 osób aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia, mieszkańców woj. śląskiego, z rozpoznaniem w wywiadzie zaburzeń psychicznych i zachowania spowodowanych używaniem alkoholu, substancji uspokajających i nasennych, oraz wielu narkotyków i innych substancji psychoaktywnych z zakończonym podstawowym cyklem leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Wsparciem objętych zostanie także 3 przedstawicieli kadry medycznej (2K i 1M) w zakresie nowoczesnych technik rehabilitacji, oraz członkowie rodzin osób chorujących. W efekcie wsparcia os. chorującym – uczestnikom projektu przywrócona zostanie w maksymalnym stopniu sprawność psychiczna i społeczna oraz zdolności do aktywności zawodowej.

Grupę docelową projektu stanowić będą kobiety w wieku od 18 do 59 roku życia oraz mężczyźni od 18 do 64 roku życia, aktywni zawodowo lub deklarujący gotowość do podjęcia zatrudnienia, zamieszkujący na terenie woj. śląskiego, z rozpoznaniem w wywiadzie zaburzeń psychicznych i zachowania spowodowanych używaniem alkoholu (zespół uzależnienia; F.10.2), substancji uspokajających i nasennych (zespół uzależnienia; F.13.2),oraz wielu narkotyków i innych substancji psychoaktywnych (zespół uzależnienia; F.19.2) z zakończonym podstawowym cyklem leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Kryteria wyłączenia udziału w projekcie: aktywne zażywanie substancji psychoaktywnych, przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych zaplanowanych w projekcie, np. ciężka depresja, znaczne otępienie, zaburzenia psychotropowe, upośledzenie umysłowe; korzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanej przez NFZ lub MZ z powodu ww. jednostek chorobowych w momencie zgłoszenia się do Projektu (mechanizm zapobiegający podwójnemu finansowaniu świadczeń u danego Uczestnika Projektu). Udziału w projekcie nie mogą brać osoby trwale niezdolne do pracy.

Dopełnieniem wsparcia realizowanego na rzecz osób chorujących będzie udział członków rodzin Uczestników Projektu we wsparciu.

Grupę docelową stanowią także przedstawiciele kadry medycznej (3 osoby) oraz członkowie rodzin uczestników projektu. W projekcie nie będą brać udziału osoby z orzeczoną trwałą niezdolnością do pracy.

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS [ osoby ]

Ogółem wartość docelowa: 63

Wartość docelowa – Kobiety: 31

Wartość docelowa – Mężczyźni: 32

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby ]

Ogółem wartość docelowa: 8

Wartość docelowa – Kobiety: 3

Wartość docelowa – Mężczyźni: 5

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla kadry medycznej w Programie [ osoby ]

Ogółem wartość docelowa: 3

Wartość docelowa – Kobiety: 2

Wartość docelowa – Mężczyźni: 1

Liczba osób uczestniczących w kompleksowej rehabilitacji leczniczej w Programie [ osoby ]

Ogółem wartość docelowa: 30

Wartość docelowa – Kobiety: 11

Wartość docelowa – Mężczyźni: 19

Liczba osób uczestniczących w badaniach lekarskich kwalifikujących do Programu [ osoby ]

Ogółem wartość docelowa: 33

Wartość docelowa – Kobiety: 13

Wartość docelowa – Mężczyźni: 20

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach edukacyjnych – pacjenci [ osoby ]

Ogółem wartość docelowa: 30

Wartość docelowa – Kobiety: 11

Wartość docelowa – Mężczyźni: 19

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach edukacyjnych – członkowie rodzin [ osoby ]

Ogółem wartość docelowa: 30

Wartość docelowa – Kobiety: 11

Wartość docelowa – Mężczyźni: 19

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita                          131 362,50 zł

Dofinansowanie                              115 599,00 zł – 88,00%

w tym:

Wkład Funduszy Europejskich:                 111 658,12 zł – 85,00%

Wkład Budżetu Państwa:                              3 940,88 zł – 3,00%

 

Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

  • Wzrost dostępu do profesjonalnej opieki medycznej,
  • Spadek liczby uzależnionych od substancji psychoaktywnych,
  • Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców województwa śląskiego,
  • Poprawa jakości życia.