znak uni europejskiej

WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. DR. EMILA CYRANA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa ergonomii pracy w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu”

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla 100 osób (70 K i 30 M). Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zminimalizowanie zidentyfikowanych ryzyk na stanowiskach pracy w Szpitalu oraz poprawę ergonomii warunków pracy i wiedzy personelu na temat zdrowotnych czynników ryzyka w okresie realizacji niniejszego projektu poprzez zmodernizowanie stanowisk pracy oraz poprzez działania szkoleniowe.

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby ]

Ogółem wartość docelowa: 40

Wartość docelowa – Kobiety: 27

Wartość docelowa – Mężczyźni: 13

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [osoby]

Ogółem wartość docelowa: 95

Wartość docelowa – Kobiety: 67

Wartość docelowa – Mężczyźni: 28

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita          330 531,25 zł

Koszty kwalifikowane   330 531,25 zł

Dofinansowanie              280 951,56 zł – 85,00%

Wkład Funduszy Europejskich: 280 951,56 zł – 85,00%

Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

  • Poprawa stanu zdrowia personelu medycznego;
  • Poprawa ergonomii i jakości pracy;
  • Wydłużenie okresu aktywności zawodowej;
  • Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych.