Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka pracowników Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.Oś priorytetowa: 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

 

NUMER WNIOSKU: WND-RPSL.08.03.02-24-04EG/19-004

Wartość całkowita projektu: 481 257,16 zł.

Koszty kwalifikowane: 481 257,16 zł.

Dofinansowanie: 423 506,30 zł. – 88,00%

w tym:

Wkład Funduszy Europejskich: 409 068,58 zł. – 85,00%

Wkład Budżetu Państwa: 14 437,72 zł. – 3,00%

 

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest poprawa warunków pracy personelu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu, w oparciu o wyniki analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy w okresie 01.10.2020 – 31.03.2022 . Działania w projekcie zakładają poprawę ergonomii warunków pracy personelu Szpitala i są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy. Działania podejmowane w projekcie uwzględniać będą: modernizację stanowisk pracy oraz eliminację zidentyfikowanych ryzyk obniżających efektywność i wpływających na stan zdrowia personelu Szpitala, połączone z bezpośrednim wsparciem pracowników w postaci szkoleń.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 138 osób (93 kobiet i 45 mężczyzn), w tym 40 osób w wieku 50+. Wnioskodawca na podstawie przeprowadzonej analizy wszystkich stanowisk pracy wykazał te, na których zidentyfikowano największe zagrożenia obciążające zdrowie oraz określił czynniki ryzyka na stanowiskach pracy określając rodzaj problemów zdrowotnych jakie występują i jakie mają wpływ na zdrowie personelu. Inspektor ds. BHP we współpracy z kadrami dokonał analizy potrzeb w zakresie modernizacji stanowisk, celem eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka i poprawy warunków ergonomii stanowisk pracy. W wyniku analizy największe zagrożenia i nieergonomiczne warunki pracy zidentyfikowano wśród pracowników zawodów medycznych (pielęgniarki, sanitariusze, salowe, sprzątaczki, pracownicy obsługi). Osoby objęte wsparciem to pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w wymiarze min. 0,5 etatu.

 

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [osoby]

Ogółem wartość docelowa: 40

Wartość docelowa – Kobiety: 30

Wartość docelowa – Mężczyźni: 10

 

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [osoby]

Ogółem wartość docelowa: 131

Wartość docelowa – Kobiety: 88

Wartość docelowa – Mężczyźni: 43

 

Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

  • Poprawa stanu zdrowia personelu medycznego;
  • Poprawa ergonomii i jakości pracy;
  • Wydłużenie okresu aktywności zawodowej;
  • Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych.