Wykaz aktów prawnych dotyczących praw pacjenta:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. O działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. W sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 81, poz. 484);
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. O izbach lekarskich (Dz. U. nr 219, poz. 1708,
  z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. O samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. nr 174,
  1039);
 • Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. O zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. nr 101, poz. 648, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. W sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. nr 252, poz. 1697,
  z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. O języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209, poz. 1243, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. O weteranach działań poza granicami państwa
  (Dz. U. nr 205, poz. 1203);
 • Zarządzenie Nr 31/2010/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r. W sprawie trybu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Wykaz aktów prawnych dotyczących działalności leczniczej:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135);
 • Ustawa z 15 kwietnia 2011 r.  O działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112, poz. 654);
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. O ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. W sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. 2011 nr 24 poz. 128);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r. W sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 854);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. W sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1422);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. W sprawie sposobu, trybu
  i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1505);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. W sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, których udzielenie wymaga zgody (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 494);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. W sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotne (Dz. U. 2011 nr 31 poz. 158);
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. O pomocy społecznej (Dz. U. 2004 nr 64 poz. 593);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2011 r.
  W sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej
  w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych o pomocy społecznej (Dz. U. 2011 nr 125 poz. 712);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 nr 234 poz. 1570);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. W sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2010 nr 252 poz. 1697);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. W sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. W sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. 2011 nr 182 poz. 1086);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. W sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania
  i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów.

Teksty aktów prawnych dotyczących  ochrony zdrowia pobrać można na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.