SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1)    do wglądu w obecności pracownika Szpitala, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie WSN, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;

2)    przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

3)    przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

4)    za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

 5)   na informatycznym nośniku danych.

 1. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez WSN, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
 1. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w ust. 1 pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów, jeżeli przewiduje to regulamin organizacyjny WSN.

 

 1. Elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest udostępniana na zasadach określonych w przepisach tej ustawy, a także ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.
 1. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 1. W przypadku wydania oryginału dokumentacji medycznej pozostawiana jest jej kopia z zastrzeżeniem zwrotu oryginału dokumentacji po wykorzystaniu przez podmiot, który uzyskał tę dokumentację. Pracownik prowadzący rejestr udostępnianej dokumentacji medycznej zobowiązany jest do monitorowania zwrotu oryginałów dokumentacji medycznej.
 1. W przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest możliwe z powodów uzasadnionych sporządzane jest pismo o odmowie wydania dokumentacji, w którym uzasadniona jest przyczyna odmowy.
 1. Do poświadczania „za zgodność z oryginałem” kopii dokumentacji medycznej oraz „wydruk zgodny z dokumentacją medyczną prowadzoną w postaci elektronicznej”, w Szpitalu pisemne upoważnienie posiadają:
  • wszyscy kierownicy komórek organizacyjnych Szpitala, które udzielają świadczeń zdrowotnych pacjentom;
  • wyznaczeni pracownicy Działu Kontraktów, Rozliczeń i Organizacji.
 1. Osoby, o których mowa w ww. ust. 8 nie poświadczają „za zgodność z oryginałem” kopii dokumentacji medycznych wykonanych na zewnątrz Szpitala.
 2. Każdorazowe wydanie dokumentacji medycznej odnotowywane jest w prowadzonych rejestrach, z wyłączeniem udostępniania oryginału dokumentacji medycznej do wglądu pacjentom podczas hospitalizacji lub podczas udzielanych porad ambulatoryjnych tylko i wyłącznie w obecności lekarza prowadzącego.