W celu ułatwienia udostępniania dokumentacji medycznej zgromadzonej przez Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu poniżej przedstawiamy obowiązujące w Szpitalu zasady.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu  udostępnia dokumentację medyczną:

 • pacjentowi
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta
 • osobie upoważnionej przez pacjenta
 • podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

W razie śmierci pacjenta dokumentacja może być udostępniona:

 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta
 • osobie upoważnionej za życia przez pacjenta
 • osobie bliskiej pacjenta, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska pacjenta lub sprzeciwił się temu pacjent za życia z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2a i 2b ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Udostępnianie dokumentacji następuje na WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można:

 • przesłać na adres:

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana

ul.Grunwaldzka 48

42-700 Lubliniec

 • złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Szpitala (jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:35 do 15:00)
 • zgłosić ustnie chęć skorzystania z w/w prawa np. na oddziale Szpitala
 • przesłać wypełniony wniosek na adres e-mail sekretariat@wsnlc.pl

 

OGÓLNE ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJOPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ