Przeczytaj artykuł pt. "Poprawa jakości powietrza dzięki wykorzystaniu energii słonecznej"

Poprawa jakości powietrza dzięki wykorzystaniu energii słonecznej

BENEFICJENT: WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. DR EMILA CYRANA W LUBLIŃCU, UL. GRUNWALDZKA 48, 42-700 LUBLINIEC

Nazwa realizowanego zadania: „Poprawa jakości powietrza dzięki wykorzystaniu energii słonecznej w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu”.

  • Całkowita wartość projektu:278.377,00 zł.
  • Okres realizacji:05.2012 – 31.12.2012

Przedmiotem projektu jest montaż instalacji solarnej posadowionej na dachach obiektów Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu, przeznaczonej do wspomagania ogrzania ciepłej wody użytkowej. Obiekty podlegające zakresowi zadania zlokalizowane są na terenie Szpitala i są to: budynek „Szary Męski”, budynek „Biały Męski”, Sądówka + Pawilon G, pawilon E, pawilon F, budynek „Szary Żeński”, pralnia oraz kuchnia. W każdym z ośmiu budynków zostanie zainstalowana odrębna instalacja solarna wraz z całą armaturą towarzyszącą. Każda z ośmiu instalacji będzie tworzyła osobny układ technologiczny (razem osiem układów) oraz będzie współpracowała z istniejącymi źródłami ciepła.

Głównym celem realizacji zadania jest poprawa jakości powietrza, poprzez ograniczenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Realizacja projektu znajduje swoje źródło w potrzebach Województwa oraz osób korzystających z usług świadczonych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu, w których będzie realizowany projekt. Przedmiotowe potrzeby przekładają się na problemy i niedogodności, które wynikają z charakterystyki i profilu działalności publicznej zakładu leczniczego, przy uwzględnieniu infrastruktury, która jest do tego wykorzystywana oraz uwarunkowaniach ekonomicznych, gdzie istotnym kosztem eksploatacyjnym ponoszonym w toku prowadzonej działalności jest koszt przygotowania c.w.u. Przedmiotowy projekt został zaplanowany do realizacji ze względu na chęć rozwiązania problemów pojawiających się w toku prowadzonej bieżącej działalności tj. ograniczenia zużycia paliwa konwencjonalnego, nieodnawialnego na rzecz odnawialnych źródeł energii. Wiązać się to będzie również ze zmniejszeniem kosztów utrzymania działalności Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu, a to w konsekwencji poprawi jakość usług oferowanych w szpitalu, poprzez przeniesienie oszczędności na statutowe cele szpitala. Jednak przede wszystkim realizacja inwestycji wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do atmosfery, co doprowadzi do poprawy jakości powietrza w regionie.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 – 2013