UCHWAŁA NR V/34/31/2017
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie
zmiany uchwały Nr V/12/23/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu
Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. dr. Emila Cyrana
z siedzibą w Lublińcu

Na podstawie art. 18 pkt 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 486 z późn. zm.)
w związku z art. 42 ust. 4
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku  o działalności leczniczej
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1638 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Zmienia się uchwałę Nr V/12/23/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu w ten sposób, że w załączniku do uchwały:

 1.  tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

„Statut Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana”;

 1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana, zwany dalej „Szpitalem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcącw rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późń. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”;

 1. w § 10:
a) ust. 1 – 2 otrzymują brzmienie:
„1. W skład Szpitala wchodzą następujące zakłady lecznicze, w których jest wykonywana działalność lecznicza:

1) Szpital;
2) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny;
3) Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna.”.

2. W skład zakładów leczniczych, o których mowa w ust. 1, wchodzą jednostki i komórki organizacyjne o charakterze medycznym.”;

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Organizację wewnętrzną Szpitala, w tym strukturę zakładów leczniczych, komórek organizacyjnych działalności niemedycznej i pomocniczej oraz samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny Szpitala.”.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego
Stanisław Gmitruk

źródło:
http://sejmik.slaskie.pl/article_bip/86080

____________________________________________________________

UCHWAŁA NR V/12/23/2015
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie
nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1392) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 618 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:

 • 1. Nadaje się statut Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 • 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.
 • 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego
Grzegorz Wolnik

Załącznik do Uchwały Nr V/12/23/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 r.

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. DR EMILA CYRANA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§1

 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana, zwany dalej „Szpitalem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 2. Podmiotem tworzącym Szpital jest Województwo Śląskie.
 3. Siedzibą Szpitala jest miasto Lubliniec.

§2

 1. Szpital wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego, pod numerem 000000013400.
 2. Szpital posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000039111.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§3

Celem działania Szpitala jest:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;
 • promocja zdrowia.

§4

Do zadań Szpitala należy:

 • udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych;
 • udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne;
 • udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
 • prowadzenie działalności diagnostycznej;
 • świadczenie usług farmaceutycznych;
 • prowadzenie działań z zakresu zdrowia publicznego, w tym profilaktyka chorób, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;
 • uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;
 • uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób;
 • orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy;
 • wykonywanie badań sądowo-psychiatrycznych oraz obserwacji na zlecenie sądów i prokuratury;
 • realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną, sprawami obronnymi i ochroną ludności.

§5

Szpital może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność, w tym działalność gospodarczą, inną niż działalność lecznicza, polegającą na:

 • najmie, dzierżawie, oddaniu w użytkowanie aktywów trwałych Szpitala;
 • świadczeniu usług parkingowych;
 • świadczeniu usług transportowych;
 • świadczeniu usług związanych z zakwaterowaniem;
 • świadczeniu usług hotelarskich;
 • świadczeniu usług gastronomicznych;
 • świadczeniu usług wykonywania sekcji i przechowywania zwłok;
 • świadczeniu usług kserograficznych;
 • świadczeniu usług technicznych;
 • świadczeniu usług pralniczych;
 • sprzedaży i odsprzedaży mediów;
 • prowadzeniu działalności szkoleniowej na rzecz osób posiadających uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • udostępnianiu zasobów Szpitala innym podmiotom w celu prowadzenia przez nie działalności szkoleniowej na rzecz osób posiadających uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • udostępnianiu zasobów Szpitala i wykonywaniu świadczeń w związku z prowadzeniem badań klinicznych.

Rozdział 3
Organy i struktura Organizacyjna

§6

 1. Organami Szpitala są:
  1. Dyrektor;
  2. Rada Społeczna.

§7

 1. Dyrektor kieruje Szpitalem, reprezentuje go na zewnątrz, podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania i ponosi za nie odpowiedzialność.
 2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala i pełni wobec nich funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

§8

 1. W Szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem:
  1. inicjującym i opiniodawczym Województwa Śląskiego;
  2. doradczym Dyrektora Szpitala.
 2. Radę Społeczną powołuje oraz odwołuje Zarząd Województwa Śląskiego.
 3. W skład Rady Społecznej wchodzi od 7 do 9 osób, w tym:
  1. jako przewodniczący Marszałek Województwa Śląskiego lub osoba przez niego wyznaczona;
  2. jako członkowie:
   1. przedstawiciel Wojewody Śląskiego,
   2. od 5 do 7 członków wybranych przez Sejmik Województwa Śląskiego.
 4. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
 5. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w następujących przypadkach:
  1. rezygnacji;
  2. nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;
  3. choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań;
  4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  5. podjęcia zatrudnienia w Szpitalu;
  6. na wniosek organu uprawnionego do wskazania swojego przedstawiciela.
 6. W przypadku odwołania albo śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, uzupełnienie składu Rady Społecznej następuje z inicjatywy organu, którego ten członek był przedstawicielem.
 7. Po upływie kadencji Rada Społeczna działa do czasu powołania składu osobowego kolejnej kadencji.
 8. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje Marszałek Województwa Śląskiego.

§9

 1. Zadania Rady Społecznej określają przepisy Ustawy.
 2. Do zadań Rady Społecznej należy również wydawanie opinii w sprawach dotyczących Szpitala, jeżeli wymóg taki wynika z uchwały organu Województwa Śląskiego.
 3. Rada Społeczna może wyrazić opinię w sprawach istotnych dla funkcjonowania Szpitala, innych niż wymienione w ust. 1 i 2.

§10

 1. W skład Szpitala wchodzą przedsiębiorstwa, w których jest wykonywana działalność lecznicza:
  1. Szpital;
  2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny;
  3. Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna.
   1. W skład przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 1, wchodzą jednostki i komórki organizacyjne o charakterze medycznym.
   2. W Szpitalu funkcjonują komórki organizacyjne działalności niemedycznej i pomocniczej oraz samodzielne stanowiska pracy.
   3. Organizację wewnętrzną Szpitala, w tym strukturę przedsiębiorstw, komórek organizacyjnych działalności niemedycznej i pomocniczej oraz samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny Szpitala.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa

§11

 1. Szpital prowadzi gospodarkę finansową opartą na zasadach określonych w Ustawie.
 2. Szpital prowadzi rachunkowość w oparciu o powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy.
 3. Zbycie aktywów trwałych Szpitala, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie (w tym skutkujące uzyskaniem środków finansowych) oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w odrębnej uchwale Zarządu Województwa Śląskiego.

Rozdział 5
Przepisy końcowe

§12

 1. Statut nadaje oraz wprowadza w nim zmiany w drodze stosownej uchwały Sejmik Województwa Śląskiego.