O G Ł O S Z E N I E
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana
ul. Grunwaldzka 48, 42 – 700 Lubliniec (WSN)
na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz.U.2016.1638 z późn. zm.)

oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz.U.2016.1793 z późn. zm.).
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie badań tomografii komputerowej na rzecz pacjentów WSN

Załączniki do pobrania