Ogłoszenie
o konkursie ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii
pacjentom oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym
oraz pełnienia dyżurów medycznych
w oddziale neurologicznym z pododdziałem udarowym
i w oddziale psychiatrycznym ogólnym 07 z pododdziałem detoksykacyjnym

——————————————————————-
SPROSTOWANIE – 23.03.2017 14:00
——————————————————————-

Sprostowanie do Ogłoszenia w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
W Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub z osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienie w projekcie umów stanowiących Załącznik nr 5 lub 6 na skutek pomyłki pisarskiej sprostowaniu podlega data obowiązywania umów określona w § 8.
Prawidłowa data to 1 kwietnia i 31 grudnia 2017 r.

Załączniki do pobrania