Przeczytaj artykuł pt. "Rzecznik Praw Pacjenta"

Od 1 lutego 2020 roku w naszym Szpitalu ponownie funkcjonuje Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,

który jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie.

Funkcję tę pełni Arkadiusz Warzycha
Z pomocy Rzecznika mogą korzystać pacjenci Szpitala oraz osoby działające
w interesie pacjenta: rodzina, przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub faktyczny.

 

Rzecznik pracuje w każdy wtorek (poza pierwszym wtorkiem miesiąca) i środę w godzinach 7.00 – 14.00.

Rzecznik przyjmuje interesantów osobiście w pokoju znajdującym się
na drugim piętrze budynku administracji oznaczonym nr 25, oraz na terenie oddziałów Szpitala.

Z Rzecznikiem można kontaktować się
telefonicznie:

tel. stacjonarny: 34 353 28 66

tel. komórkowy: 503 182 518

lub pisemnie:

e-mail: a.warzycha@rpp.gov.pl

adres pocztowy: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec

Zakres zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego to:

– pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem pacjenta ze szpitala psychiatrycznego;

– wyjaśnienie lub pomoc w wyjaśnieniu ustnych i pisemnych skarg;

– współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta;

– inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny;

Rzecznik, wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

– przyjmowanie ustnych i pisemnych skarg pacjenta przebywającego w szpitalu psychiatrycznym, skarg rodziny pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej faktyczną opieką nad pacjentem oraz ocenę zasadności skargi;

– zapewnienie pacjentowi dostępu do informacji prawnej;

– pomoc w sporządzeniu i złożeniu skargi do kierownika szpitala psychiatrycznego lub innych instytucji;

– udzielanie pomocy pacjentowi wypisanemu ze szpitala psychiatrycznego, jeśli skarga została złożona w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu psychiatrycznym, a procedura rozpatrywania skargi nie została zakończona.

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta i wykonuje swoje zadania przy pomocy tego Biura.

Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
www: rpp.gov.pl
Bezpłatna infolinia: 800-190-590
czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 18.00