Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej na rzecz pacjentów WSN

O G Ł O S Z E N I E Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, 42 – 700 Lubliniec (WSN) na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz.U.2016.1638 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach…